Zahvaljujući timu ovlaštenih inžinjera strojarstava, sa specijalizacijom za zavarivanje i primjenu NDT-a u, do sada smo obavljali na niz objekata usluge osiguranja kvalitete ( QA ) pri izradi i montaži u strojogradnji.


Godina
Naziv posla
Naručitelj
2009
Stručno-tehničke usluge osiguranja kvalitete na izgradnji postrojenja za proizvodnju vodika u INA Rafinerija nafte Rijeka
ZM-Montag d.o.o.
2009
Nadzor nad izradom čelične konstrukcije Spaladium Arene - Split
Dalekovod d.d.
2011
Nadzor i ispitivanje komore VT zagrijača u ĐĐ Montaži
HEP Proizvodnja d.o.o
2011
Nadzor nad čeličnim konstrukcijama - granični prijelaz Metković
Investinženjering d.o.o.
2011
Nadzor nad izradom čelične konstrukcije Stanice za hitnu pomoć Zagreb
Z.M. d.o.o
2012
Inspekcijski nadzor –cijevne vijuge izmjenjivača pare
TPK-EPO proizvodnja d.o.o.
2012
Nadzor pri zamjeni cijevnih snopova PP2 i MPP2 glavnog kotla TE Rijeka
HEP Proizvodnja d.o.o
2013
Nadzor pri zamjeni kolektora PP2 i MPP2 i hladnjaka pare glavnog kotla TE Rijeka
HEP Proizvodnja d.o.o
2010 - 2016
Osiguranje kvalitte kod montaže kotlovskog postrojenja kombi-kogeneracijske elektrane snage 230MWe/50MWt na građevini Blok „C“ u TE Sisak
Ekonerg d.o.o.
2016
Nadzor pri rekonstrukciji dijela parovoda TE Plomin
HEP d.d.


Nadzor pri izradi i montaži spremnika za UNP ( 10 x 100m³ )


Nadzor izrade čelične konstrukcije - Stanica za hitnu pomoć Zagreb


Osiguranje kvalitete izrade čelične konstrukcije Spaladium Arena – Split


Osiguranje kvalitete strojarskih radova – Magistralni plinovod Pula - Karlovac